Otevřený dopis lidskoprávních organizací předsedovi vlády

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje otevřený dopis, který předsedovi vlády zaslaly lidskoprávní organizace. Vyjadřují v něm vážné znepokojení nad směřováním politiky českého státu v oblasti ochrany lidských práv.

Otevřený dopis předsedovi vlády

Vážený pane předsedo vlády,

u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se na Vás obracíme ve vážné obavě o směřování politiky českého státu v oblasti ochrany lidských práv. Dozvěděli jsme se o vládním záměru přesunout poradní orgány Sekce pro lidská práva Úřadu vlády na jednotlivá resortní ministerstva. Vyjadřujeme s tímto návrhem zásadní nesouhlas. Tento krok sníží význam Rady vlády pro lidská práva a dalších poradních orgánů vlády, vládního zmocněnce pro lidská práva a vládní Agentury pro sociální začleňování a oslabí jejich vliv na politiku vlády. Příslušné poradní orgány pracují podle zásad odbornosti a nadresortnosti, zprostředkovávají k dalšímu využití podněty občanské společnosti a sledují plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Jsou jedinou stálou platformou, na níž se setkávají pracovníci státní správy a občanští odborníci v této oblasti. Navrhovanou redukci Úřadu vlády považujeme za známku toho, že česká vláda nehodlá naplňovat v minulosti přijaté závazky v oblasti lidských práv a sociálního začleňování.

Pane předsedo vlády, žádáme Vás, aby vláda od tohoto kroku upustila.

V Praze dne 10. 12. 2012

Česká ženská lobby
Český helsinský výbor
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR
Fórum 50%
Lighthouse, o.s.
Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva v letech 1998-2001
Sdružení pro integraci a migraci
Slovo 21
Z§vůle práva
Aperio
Business and Professional Women
Česká asociace dul
Český svaz žen
Evropská kontaktní skupina
InBáze Berkat, o.s.
Klub K2
Nesehnutí
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Porodní dům U čápa
proFem
Slovo 21 – Manushe
UNIPA

A co si myslíte vy? Diskuse (1 příspěvek)

Štěpánka Šprynarová - důchodkyně, Praha 1

Ochrana menšinových sociálních skupin. Středa, 12.Prosince 2012, 10:57:6

Svůj nesouhlas se zveřejňováním mých osobních dat spolu s údajem o tom, že jsem nucena pobírat státní sociální příspěvek při zaváděním sKarty, kterou se mám podle připravovaného zákona povinně vykazovat, jsem již vyjádřila v diskusi ke zde publikovanému článku : Průnik programů KSČM a ČSSD.
Upřesňuji své stanovisko k právům a svobodám lidí v ČR. Podotýkám, že mi nemůže vadit, že je člověk-občan evidován informačními technologiemi všude, kde je to jen možné (proti větru se neplive).

Silně mi ale vadí společenská diskriminace sociálních menšin v ČR. Na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté v OSN v r. 1948 není v Listině základních práv a svobod přijaté Federálním shromážděním ČSSR v r. 1991 zmínka o nepřijatelnosti diskriminace sociálních skupin.

Viz čl.2.odst.1 Všeobecné deklarace lidských práv: „Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení“.
Naproti tomu se v naší Listině základních práv a svobod zmiňuje pouze ve hlavě 3, čl. 24, že: „Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu“.

Sociální rozvrstvení a politické klima nedlouho po pádu vlády jedné strany v české kotlině nebylo zřejmě takové, aby vládnoucí činitelé pokládali za nutné formulovat v Listině základních práv a svobod nějaká antidiskriminační stanoviska na ochranu menšinových sociálních skupin, podrobených soustavnému existenčnímu a sociálnímu znevýhodňování.
Soudím, že je nejvyšší čas, aby se zákonodárci s touto skutečností vypořádali.

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.